Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

S. D. RAMAYANDAS -για-ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ

...Η γνώση στηρίζεται στην πείρα, ή οποία είναι τό
σημείο, απ΄όπου ξεκινά ή θεωρία πού εξετάζουμε, μιά καί
ή πείρα είναι ένα από τά βασικά πράγματα τής ζωής.
Γιά τά σημαντικά δέ πράγματα, πού σχετίζονται μέ τή ζωή,
είμαστε υποχρεωμένοι νά έχουμε συγκεκριμένες απόψεις,
μιά καί έχομε τή δύναμη νά τό πράξουμε.
Η γέννηση, ή ζωή ,ό θάνατος καί ό,τι συμβαίνει μετά
τό θάνατο είναι πράγματα, πού μάς υποχρεώνουν νά τά
προσέξουμε, γιατί είναι στ΄αλήθεια σημαντικά.
Όταν ο άνθρωπος είναι καλοπροαίρετος ,είναι δυνατό,
νά πιστέψη μιά οποιδήποτε άποψη, πού οί άλλοι θέτουν
μπροστά του , χωρίς νά σκεφτή καθόλου,άν ή άποψη αυτή
μπορή νά είναι αληθινή η όχι.
Μιά τέτοια όμως πράξη θά καταδικαζόταν,κατά τή γνώμη μας,
σάν εντελώς ασύνετη απ΄όλους τούς σοβαρούς μελετητες.
.....ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΙΔΡΕΙΑ" ΑΘΗΝΑ 1966.....
...Οί μελετητες τής Δύσης ενδιαφέρονται κάθε μέρα καί
περισσότερο γιά τά σημαντικά γεγονότα τής ζωής, χρησι-
μοποιούν δέ τό εργαστήριο σάν υψικάμηνο, μέσα στήν οποία
ρίχνουν τίς πανάρχαιες θεωρίες τών πατέρων μας, για να
τίς βγάλουν έπειτα από εκεί σαν επιστημονικα δεδομένα ή
γιά νά τίς απορρίψουν μέ τήν δικαιολογία, ότι είναι σο-
φίσματα.
Είναι αλήθεια, πώς τό επιστημονικό εγχειρίδιο είναι καί
θά παραμείνη η βίβλος τού σύχρονου ανθρώπου, μέχρι νά
έλθη τό πλήρωμα τού χρόνου.
..Η επιστήμη έχει προσφέρει αρκετά μέχρι σήμερα γιά
τήν ασφάλεια στά εργοστάσια, γιά τήν άνεση στά σπίτια μας
καί γιά τή δραστηριότητα τών σχολείων μας. Έχει δέ νά
προσφέρη ακόμη πολλά γύρω από τήν αντίληψη, πού έχομε
γιά τή θρησκεία καί τήν κατανόηση τού Θεού.
..Ο κόσμος έχει εκθρέψει σέ υπερβολικό βαθμό παλιωμένες
αδυναμίες, άχρηστες δοξασίες, αμφιβολίες καί σοφίσματα.
Πολλοί εργάζονται καί περιμένουν νά ωριμάση η δικαιολογία,
γιά νά ξεσπάσουν πάνω σ΄ένα κόσμο εξαντλημένο από πολέμους
καί θολωμένω από θεωρίες.
..
...Ο κόσμος όμως θέλει ειρήνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HTML