Τρίτη, 4 Μαρτίου 2008

η

η = E! μακρόν = οr (yes OR not)
ΚΩΔΗΚ/ ΣΗΜΑΣΙΑ-------- KODEK/ SENSE/
-Φώς (fos) .....................................................Light
-Ηρως (heros) ορατότης (oratotys)..visibility
..........................παρατήρησις (parateresys)..observation
....διεισδυτικότης (thiesthitikotys)..penetration, infiltration
-Αρετή (araety) virtye, virtues

ΝΩΗΜΑ/ ΠΡΕΚΤΑΣΗ -------- INTELL/ EXTENSION
-Ηβη (eevee) 1 puberty,adolesccence 2 youth, 3 pubes,pubic,hair
-Ηλιος (eelios)............................................................................sun
-Ημέρα (eemaera)...............................................................day
-Ήδονή (eethony) 1 carnal delight,(pleasure of the flesh)
.............................. 2 delight, pleasure
-Ήμερος (eemaeros) 1 domesticated 2 cultivated...
-Ηγάθεος (eegthatheos) [Αγαθός?] (aghathos) over-religious/?...
ο πιστεύων στην ύπαρξη θεών η θεού ?
-Ηνεμόες -..................? Ηπιος [ειρηνηκός] ( herenekos )
of peace , peaceful
-Ησυχος (eesihos) calm , peaceful , guiet
-Hτορ [ καρδιά]...(cardia) .......................................heart
{-Hxos (eehos).................................sound
-Ηρα..............................Hera
- -Hρακλής......Hercules , Heracles
- -Ηλεκτρον (eelaectron) amper
-Ηγεμών (eeghemon) 1ru ler,sovereign,prince 2 loeader
-Hώος .................. (eeo os)....................
ΗΡΩΣ ?-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HTML